نام كاربري: كلمه عبور:

  متن خبر
فوری:
سمینار آموزشی چالش ها و فرصت ها جهت حضور در بازار اوراسیا

اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺠﻤﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﻣﻮﺿﻮع :اوراﺳﻴﺎ ﺳﻤﻴﻨﺎر آﻣﻮزﺷﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺳﻼم ﻳﻜﻲ از روش ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻨﺪ ورود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺠﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺖ، روﻳﻪ اي ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه و ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن 2019 ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت، ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 481ﺗﻌﺪاد ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺪ اي دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ EAEU) اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اوراﺳﻴﺎ (ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪي اي ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻓﻀﺎي را در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اوراﺳﻴﺎ ﻳﻚ ﺑﺎزار ﺟﺪﻳ 180 ﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﻤﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان) ادﻧﺎ (در راﺳﺘﺎي ، ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ اﻋﻀﺎ، ﻫ ﺑﺎ ﻤﻜﺎري ﻛﺎﻧﻮن ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﺮان، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﻴﻨﺎري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اوراﺳﻴﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار " . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 1398/11/04 ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻛﺎرت 5859837000727822 0046783654 ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب 370 ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻬﺮوردي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ 44447173 ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ، دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان وارﻳﺰ و ﻓﻴﺶ آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎﻛﺲ و ﻳﺎ از . 09129343252 ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎره واﺗﺴﺎپ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ 40 ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 3 %ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،000،000 . رﻳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﻨﺮان: ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ رواﺑﻂ ﭼﻨﺪ ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ : داراي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻼ GATT / WTO ﻣﺪرس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و روﻳﻪ ، ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻳﺮان و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري: 1398/11/06 ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 15 )ﺳﺎﻋﺖ (18ﺗﺎ ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري: ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ﺑﻪ ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮي، ، :ﺗﻬﺮان 175ﭘﻼك 8 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻃﺒﻘﻪ ، ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ – 09129343252 ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﭘﻮﻻﻳﻲ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ فرمایید


تاريخ درج خبر: 1398/11/05 منبع خبر: روابط عمومی انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران


نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روابط عمومی انجمن در وب سایت منتشر خواهد شد
نظرهائی که حاوی تهمت یا افترا باشد  و یا  غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
نام
ایمیل
نظر*
 تکرار * :

© 1393
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران می باشد
590991